HomeBlog siteCách phát âm tiếng Trung trong bảng chữ cái Nguyên âm và...

Cách phát âm tiếng Trung trong bảng chữ cái Nguyên âm và Phụ âm

trong tiếng trung chủ quản nguyên âm và phụ âm tiếng trung được bộc lộ trong bính âm. với các cách phát âm nguyên và phụ âm này, chắc như đinh người học tiếng trung hoàn toàn có thể rất thuận tiện để phát âm tiếng trung chuẩn .học tiếng trung sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu game thủ chăm học phát âm tiếng trung đơn cử – nguyên âm và phụ tâm tiếng trung .

học phát địa ngụcếng trung – nguyên âm

hệ thống ngữ âm tiếng trung quốc có 36 nguyên âm ( vận mẫu ), gồm 6 nguyên âm đơn, 13 nguyên âm kép, 16 nguyên âm mũi và 1 nguyên âm uốn lưỡi. các nguyên âm này được
biểu hiện như sau trong bảng vần âm bính âm như sau .

học phát địa ngụcếng trung – nguyên âm Đơn

Đầu tiên là nguyên âm đơn, cùng học phát âm tiếng trung các nguyên âm này nhé –

a –  cách phát âm – mồm há to, lưỡi xuống thấp. là nguyên âm dài, không tròn môi. cách phát âm gần giống “a” trong tiếng việt.
o –  cách phát âm – lưỡi rút về phía sau, gốc lưỡi nâng cao ở vị trí giữa, hai môi tròn và nhô ra một tí. là nguyên âm dài, tròn môi. cách phát âm hơi giống “ô” trong tiếng việt.
e –  cách phát âm – lưỡi rút về phía sau, gốc lưỡi nâng cao ở vị trí giữa, mồm há vừa. là nguyên âm dài, không tròn môi. cách phát âm hơi giống “ơ” và “ưa” trong tiếng việt.

i – cách phát âm – đầu lưỡi dính với răng dưới, phía trước mặt lưỡi nâng sát ngạc cứng, hai môi giẹp, bành ra. là nguyên âm dài, không tròn môi. cách phát âm hơi giống “ i ” trong tiếng việt .u – cách phát âm – gốc lưỡi nâng cao, lưỡi rút về phía sau, hai môi tròn, nhô ra trước. là nguyên âm dài, tròn môi. cách phát âm hơi giống “ u ” trong tiếng việt .ü – cách phát âm – đầu lưỡi dính với răng dưới, phía trước mặt lưỡi nâng sát ngạc cứng, hai môi tròn, nhô ra trước. là nguyên âm dài, tròn môi. cách phát âm hơi giống “ uy ” trong tiếng việt .

học phát âm tiếng trung – nguyên âm kép

ai – cách phát âm – phát nguyên âm “a” trước, sau đó dần dần chuyển sang phát nguyên âm “i”. cách phát âm gần giống âm “ai” trong tiếng việt.
ei – cách phát âm – phát nguyên âm “e” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm “i”. cách phát âm gần giống âm “ây” trong tiếng việt.
ao – cách phát âm – phát nguyên âm “a” trước, sau đó dần dần chuyển sang phát nguyên âm “o”. cách phát âm gần giống âm “ao” trong tiếng việt.
ou– cách phát âm – phát nguyên âm “o” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm “u”. cách phát âm gần giống âm “âu” trong tiếng việt.
ia– cách phát âm – phát nguyên âm “i” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm “a”. trong tiếng việt không có âm
gần giống nhưng phát âm hơi na ná âm ia
ie– cách phát âm – phát nguyên âm “i” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm “e”. cách phát âm gần giống âm “ia” trong tiếng việt.
ua – cách phát âm – phát nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm “a”. cách phát âm gần giống âm “oa” trong tiếng việt.
uo– cách phát âm – phát nguyên âm “u” trước, sau đó dần dần chuyển sang phát nguyên âm “o”. cách phát âm gần giống âm “ua” trong tiếng việt.
üe– cách phát âm – phát nguyên âm “ü” trước, sau đó dần dần chuyển sang phát nguyên âm “e”. cách phát âm gần giống âm “uê” trong tiếng việt.
iao – cách phát âm – phát nguyên âm “i” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm kép “ao”. cách phát âm gần giống âm “eo” trong tiếng việt.
iou– cách phát âm – phát nguyên âm “i” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm kép “ou”. cách phát âm na ná âm “yêu” trong tiếng việt.
uai– cách phát âm – phát nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm kép “ai”. cách phát âm gần giống âm “oai” trong tiếng việt.
uei– cách phát âm – phát nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm kép “ei”. cách phát âm na ná âm “uây” trong tiếng việt.

học phát âm tiếng trung – nguyên âm er

er – phát nguyên âm “ e ” trước, sau đó, lưỡi từ từ cuốn lên. “ er ” là một nguyên âm đặc biệt quan trọng. “ er ” là một âm tiết riêng, không hề ghép với bất kỳ nguyên âm và phụ âm nào .chữ này
gần giống với chữ ai trong tiếng việt, cùng học phát âm tiếng trung nào .

học phát địa ngụcếng trung – nguyên mũi

an – phát nguyên âm a trước, sau đó, chuyển sang phát phụ âm n. cách phát âm gần giống “an” trong tiếng việt.
en – phát nguyên âm “e” trước, sau đó chuyển sang phát phụ âm “n”. cách phát âm gần giống âm “ân” trong tiếng việt.
in –  phát nguyên âm “i” trước, sau đó chuyển sang phát phụ âm “n”. cách phát âm gần giống âm “in” trong tiếng việt
ün – phát nguyên âm “ü” trước, sau đó chuyển sang phát phụ âm “n”. cách phát âm na ná âm “uyn” trong tiếng việt.
ian – phát nguyên âm “i” trước, sau đó chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. cách phát âm gần giống âm “iên” trong tiếng việt.
uan – phát nguyên âm “u” trước, sau đó chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. cách phát âm gần giống âm “oan” trong tiếng việt.
üan – phát nguyên âm “ü” trước, sau đó chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. cách phát âm gần giống âm “oen” trong tiếng việt.
uen (un) – phát nguyên âm “u” trước, sau đó chuyển sang phát phụ âm “en”. cách phát âm gần giống âm “uân” trong tiếng việt.
ang – phát nguyên âm “a” trước, sau đó, chuyển sang phát âm “ng”. cách phát âm gần giống “ang” trong tiếng việt.
eng – phát nguyên âm “e” trước, sau đó, chuyển sang phát âm “ng”. cách phát âm gần giống “âng” trong tiếng việt.
ing – phát nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang phát âm “ng”. cách phát âm gần giống “inh” trong tiếng việt.
ong – phát nguyên âm o trước, sau đó, chuyển sang phát âm “ng”. cách phát âm na ná “ung” trong tiếng việt.
iong – phát nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang phát nguyên âm mũi “ung”. cách phát âm giống với âm “ung” trong tiếng việt
ing – phát nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang phát nguyên âm mũi “ang”. cách phát âm gần giống “eng” trong tiếng việt.
uang – phát nguyên âm “u” trước, sau đó, chuyển sang phát nguyên âm mũi “ang”. cách phát âm gần giống “oang” trong tiếng việt.
ueng – phát nguyên âm “u” trước, sau đó, chuyển sang phát nguyên âm mũi “eng”. cách phát âm na ná “uâng” trong tiếng việt.

học phát địa ngụcếng trung – Âm ng

cách đọc như sau – gốc lưỡi nâng cao, dính chặt vào ngạc mềm, lưỡi con rủ xuống, không khí từ hang mũi toát ra. cách phát âm gần giống “ng” trong tiếng việt. “ng” chỉ có thể đứng sau nguyên âm mà không thể đứng trước nguyên âm như tiếng việt.

học phát
âm phủếng trung – phụ âm

hệ thống ngữ địa ngụcếng trung quốc có 21 phụ âm ( thanh mẫu ), trong đó có 18 phụ âm đơn, 3 phụ âm kép, trong phụ âm đơn có một phụ âm uốn lưỡi –

b – là âm môi môi. cách phát âm – hai môi dính tự nhiên, sau đó tách ra, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. là một âm tắc, vô thanh, không bật hơi. cách phát âm gần giống “p” trong tiếng việt.
p – là âm môi môi. cách phát âm – hai môi dính tự nhiên, sau đó tách ra, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. là một âm tắc, vô thanh, có bật hơi. trong tiếng việt không có âm
gần giống. cách phát âm nhẹ hơn âm p nhưng nặng hơn âm b của tiếng việt.
m – là âm môi môi. cách phát âm – hai môi dính tự nhiên,luồng không khí từ hang mồm thoát ra. la một âm mũi, hữu thanh. cách phát âm gần giống “m” trong tiếng việt.

f – là âm môi răng. cách phát âm – môi dưới dính nhẹ với răng trên, luồng không khí từ khe giữa răng và môi thoát ra. là một âm sát, vô thanh. cách phát âm gần giống “ ph ” trong tiếng việt .d – là âm đầu lưỡi giữa. cách phát âm – đầu lưỡi dính vào lợi trên, hình thành trở ngại, sao đó bỗng hạ thấp, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. là một âm tắc, vô thanh, không bật hơi. cách phát âm gần giống “ t ” trong tiếng việt .t – là âm đầu lưỡi giữa. cách phát âm – đầu lưỡi dính vào lợi trên, hiện ra trở ngại, sao đó bỗng hạ thấp, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. là một âm tắc, vô thanh, có bật hơi. cách phát âm gần giống “ th ” trong tiếng việt .n – là âm đầu lưỡi giữa. cách phát âm – đầu lưỡi dính vào lợi trên, hình thành trở ngại, luồng không khí từ hang mũi thoát ra. là một âm mũi, hữu thanh. cách phát âm gần giống “ n ” trong tiếng việt .l – là âm đầu lưỡi giữa. cách phát âm – đầu lưỡi dính vào lợi trên, luồng không khí từ hai mép lưỡi thoát ra. là một âm biên, hữu thanh. cách phát âm gần giống “ l ” trong tiếng việt .g – là âm gốc lưỡi. cách phát âm – gốc lưỡi áp vào ngạc mềm, sinh ra trở ngại, sau đó bỗng tách ra, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. là một âm tắc, vô thanh, không bật hơi. cách phát âm gần giống “ c ”, “ k ” trong tiếng việt .

k – là âm gốc lưỡi. cách phát âm – gốc lưỡi áp vào ngạc mềm, hiện ra trở ngại, sau đó bỗng tách ra, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. là một âm tắc, vô thanh, có bật hơi. cách phát âm gần giống “kh” trong tiếng việt.

h – là âm gốc lưỡi. cách phát âm – gốc lưỡi nâng cao, nhưng không áp vào ngạc mềm, hiện ra trở ngại, luồng không khí từ giữa thoát ra. là một âm xát, vô thanh. cách phát âm gần giống “ h ” trong tiếng việt .

j – là âm mặt lưỡi. cách phát âm – mặt lưỡi áp nhẹ vào ngạc cứng, sau đó tách ra, luồng không khí từ giữa thoát ra. là một âm bán tắc, vô thanh, không bật hơi. cách phát âm gần giống “ch” trong tiếng việt.
q – là âm mặt lưỡi. cách phát âm – mặt lưỡi áp nhẹ vào ngạc cứng, sau đó tách ra, luồng không khí từ giữa thoát ra. là một âm bán tắc, vô thanh, có bật hơi. cách phát âm khá giống với âm sch trong tiếng Đức hoặc đọc như “sờ chờ” trong tiếng việt
x – là âm mặt lưỡi. cách phát âm – mặt lưỡi nâng cao sát ngạc cứng, luồng không khí từ giữa thoát ra. là một âm xát, vô thanh. cách phát âm gần giống “x” trong tiếng việt.
z – là âm đầu lưỡi trước. cách phát âm – đầu lưỡi áp vào lợi trên, sau đó tách ra một tí, luồng không khí từ giữa thoát ra. là một âm bán tắc, vô thanh, không bật hơi. cách phát âm na ná “ch” trong tiếng việt.
c – là âm đầu lưỡi trước. cách phát âm – đầu lưỡi áp vào lợi trên, sau đó tách ra một tí, luồng không khí từ giữa thoát ra. là một âm bán tắc, vô thanh, có bật hơi. cách đọc như chữ x ở một số vùng miền
s– là âm đầu lưỡi trước. cách phát âm – đầu lưỡi nâng sát lợi trên, luồng không khí từ giữa thoát ra. là một âm xát, vô thanh. cách phát âm hơi giống “x” trong tiếng việt.
r – là âm đầu lưỡi sau. cách phát âm – đầu lưỡi nâng sát ngạc cứng trước, luồng không khí thoát ra mồm thoe một đường nhỏ và hẹp. là một âm xát, hữu thanh, lúc phát âm phải uốn lưỡi. cách phát âm hơi giống “r” trong tiếng việt.
zh – là phụ âm kép. là âm đầu lưỡi sau. cách phát âm – đầu lưỡi áp vào ngạc cứng trước, sau đó tách ra một tí, luồng không khí thoát ra hang mồm. là một âm bán tắc, vô thanh, không bật hơi, lúc phát âm phải uốn lưỡi. cách phát âm hơi giống “tr” trong tiếng việt.
ch – là phụ âm kép. là âm đầu lưỡi sau. cách phát âm – đầu lưỡi áp vào ngạc cứng trước, sau đó tách ra một tí, luồng không khí thoát ra hang mồm. là một âm bán tắc, vô thanh, có bật hơi, lúc phát âm phải uốn lưỡi. cách phát âm như âm “xờ chờ”
sh – là phụ âm kép. là âm đầu lưỡi sau. cách phát âm – đầu lưỡi áp vào ngạc cứng trước, luồng không khí thoát ra mồm theo một đường
bé dại và hẹp. là một âm xát, vô thanh, lúc phát âm phải uốn lưỡi. cách phát âm hơi giống “s” trong tiếng việt.

xem lại phần :
phiên bảng vần âm tiếng trung đơn thuần .

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img