HomeBlog siteBí quyết làm chủ số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100,...

Bí quyết làm chủ số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100, 1000 trong 5 phút

số đếm tiếng anh từ 1 đến 100, 1000, 1 triệu, 1 tỷ cụ thể với cách viết, cách đọc như thế nào. khác biệt giữa số đếm và số thứ tự. tất cả được tóm tắc dưới đây giúp bạn sử dụng thuận tiện nhanh gọn. khám phá ngay !

1. phân biệt số đếm và số thứ tự ( cardinal and ordinal numbers )

Bảng số đếm tiếng Anh từ 1 – 100, 1000, 1 triệu, 1 tỷSốSố đếm

( cardinal numbers)

Phiên âm (Anh Mỹ)số thứ tự (ordinal numbers)Viết tắtPhiên âm (Anh Mỹ)1

one

wʌnFirststfɜrst2Twotusecondndˈsɛkənd3threeθriThirdrdθɜrd4FourfɔrFourththfɔrθ5fivefaɪvFifththfɪfθ6SixsɪksSixththsɪksθ7sevenˈsɛvənsevenththˈsɛvənθ8EighteɪtEighththeɪtθ9ninenaɪnNinththnaɪnθ10tentɛntenththtɛnθ11ElevenɪˈlɛvənElevenththɪˈlɛvənθ12twelvetwɛlvtwelfththtwɛlfθ13thirteenˈθɜrˈtinthirteenththˈθɜrˈtinθ14fourteenˈfɔrˈtinfourteenththˈfɔrˈtinθ15fifteenfɪfˈtinfifteenththfɪfˈtinθ16sixteensɪkˈstinsixteenththsɪkˈstinθ17seventeenˈsɛvənˈtinseventeenththˈsɛvənˈtinθ18EighteeneɪˈtinEighteenththeɪˈtinθ19nineteenˈnaɪnˈtinnineteenththˈnaɪnˈtinθ20twentyˈtwɛntitwentieththˈtwɛntiəθ21twenty – oneˈtwɛnti – wʌntwenty – firststˈtwɛnti – fɜrst22twenty – twoˈtwɛnti – tutwenty – secondndˈtwɛnti – ˈsɛkənd23twenty – threeˈtwɛnti – θritwenty – thirdrdˈtwɛnti – θɜrd24twenty – fourˈtwɛnti – fɔrtwenty – fourththˈtwɛnti – fɔrθ25twenty – fiveˈtwɛnti – faɪvtwenty – fifththˈtwɛnti – fɪfθ26twenty – sixˈtwɛnti – sɪkstwenty – sixththˈtwɛnti – sɪksθ27twenty – seven

ˈtwɛnti – ˈsɛvən

twenty – sevenththˈtwɛnti – ˈsɛvənθ28twenty – hoảngightˈtwɛnti – kinhɪttwenty – eighththˈtwɛnti – hoảng hồnɪtθ29twenty – nineˈtwɛnti – naɪntwenty – ninththˈtwɛnti – naɪnθ30Thirtyˈθɜrdithirtieththˈθɜrtiəθ31thirty – oneˈθɜrdi – wʌnThirty – firststˈθɜrdi – fɜrst32Thirty – twoˈθɜrdi – tuthirty – secondndˈθɜrdi – ˈsɛkənd33thirty – threeˈθɜrdi – θriThirty – thirdrdˈθɜrdi – θɜrd……………40Fortyˈfɔrtifortieththˈfɔrtiɪθ41forty – oneˈfɔrti – wʌnfortieth – firststˈfɔrtiɪθ – fɜrst50Fiftyˈfɪftififtieththˈfɪftiɪθ60Sixtyˈsɪkstisixtieththˈsɪkstiɪθ70seventyˈsɛvəntiseventieththˈsɛvəntiɪθ80EightyˈeɪtiEightieththˈeɪtiɪθ90ninetyˈnaɪntininetieththˈnaɪntiɪθ100one hundredwʌn ˈhʌndrədone hundredththwʌn ˈhʌndrədθ101one hundred and onewʌn ˈhʌndrəd ænd wʌnone hundredth – firststwʌn ˈhʌndrədθ – fɜrst421four hundred twenty – onefɔr ˈhʌndrəd ˈtwɛnti – wʌnfour hundred and twenty – firststfɔr ˈhʌndrəd ænd ˈtwɛnti – fɜrst1000one thousandwʌn ˈθaʊzəndone thousandththwʌn ˈθaʊzəndθ1001one thousand and onewʌn ˈθaʊzənd ænd wʌnone thousandth – firststwʌn ˈθaʊzəndθ – fɜrst5111five thousand, one hundred and kinh hoànglevenfaɪv ˈθaʊzənd, wʌn ˈhʌndrəd ænd ɪˈlɛvənfive thousand, one hundred and kinh hãilevenththfaɪv ˈθaʊzənd, wʌn ˈhʌndrəd ænd ɪˈlɛvənθ1 triệuone millionwʌn ˈmɪljənone millionththwʌn ˈmɪljənθ1 tỷone billionwʌn ˈbɪljənone billionththwʌn ˈbɪljənθ

 xem thÊm: thứ, ngày, tháng tiếng anh chi tiết – cách viết trong 5 phút

2. số đếm tiếng anh ( cardinal numbers )

số đếm ( cardinal numbers ) thường được sử dụng để đếm số lượng

  • Đếm số lượng

he has three mobile phones. ( anh ấy có 3 chiếc điện thoại
chạm màn hình ) .

  • Số tuổi

he is thirty year old. ( anh ấy 30 tuổi ) .

  • cách đọc năm

i was born in nineteen ninety-five ( tôi sinh năm 1995 ) .

  • hội thoại hỏi và vấn đáp số điện thoại cảm ứng

what is impactus’s phone number ? ( số điện thoại cảm ứng của impactus là gì ? )it ‘ s zero nine six four double-eight six four three two ( nó là : 096 488 64 32 ) .

3. số thứ tự tiếng anh ( ordinal numbers )

  • Xếp hạng

man city ranked first in the premier league ( man city xếp hạng 1 tại giải ngoại hạng anh ) .

  • Số tầng tòa nhà

my home is on the
sợleventh floor. ( nhà tôi ở tầng 11 ) .

  • Ngày sinh nhật

today is his twenty –second birthday (hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của anh ấy).

  • danh hiệu của vua, thê thiếp

Elizabeth II : Elizabeth the Second ( Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ) .như vậy qua bài viết trên bạn đã biết cách viết, ký hiệu, cách sử dụng số đếm và số thứ tự cụ thể. Đây là một kỹ năng và kiến thức đơn thuần sử dụng hàng ngày, kì vọng với những kiến thức và kỹ năng trong bài viết sẽ giúp bạn sử dụng số đếm tiếng anh một cách thuần thuật. hãy thực hành thực tế ngay nhé !

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img