HomeBlog siteCách viết cấu hình electron thứ gọn

Cách viết cấu hình electron thứ gọn

a.lí thuyết

i. thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử:

quy tắc: “các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao”

– từ trong ra ngoài có 7 mức nguồn năng lượng, tương tự với 7 lớp e- trong các lớp : các e lần lượt chiếm các phân lớp theo phân mức nguồn năng lượng tăng dần là s, p, d, f

– thứ tự sắp xếp theo mức năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p 5s …

hình ảnh có liên quan

ii.cấu hình electron của nguyên tử

1.cấu hình electron của nguyên tử

– là cách để miêu tả sự xắp sếp các e trong nguyên tử trong các lớp và phân lớp- cách màn biểu diễn cấu hình ( dạng chữ số ) : nlatrong đó :n : stt của lớp .l : tên phân lớp .a : số e xuất hiện tại phân lớp và lớp tương ứngvd : 1 s1 là cấu hình với 1 e tại phân lớp s của lớp thứ 1 ( phân lớp 1 s )

* các bước viết cấu hình electron:

– xác định số electron của nguyên tử .- Điền e vào các phân lớp theo thứ tự mức nguồn năng lượng. (
cẩn thận đến số e tối đa cho các phân lớp )vd :ne ( z = 10 ) : 1 s22s22p6cl ( z = 17 ) : 1 s22s22p63s23p5ar ( z = 18 ) : 1 s22s22p63s23p6hoặc viết gọn : [ ne ] 3 s23p6fe ( z = 26 ) : 1 s22s22p63s23p63d64s2hoặc viết gọn : [ ar ] 3 d64s2cấu hình e hoàn toàn có thể viết theo từng lớp, ví dụ na cócấu hình 1 s22s22p63s1 hoàn toàn có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1 .

* nguyên tố họ s, họ p, họ d:

– e sau cuối điền vào phân lớp nào thì nguyên tố là họ đấyvd :- ar là nguyên tố p vì electron sau cuối của ar điền vào phân lớp p .- fe là nguyên tố d vì electron ở đầu cuối của fe điền vào phân lớp d .

2.cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu

– sgk.

– nhận xét : các nguyên tố đều họ s và p

3.Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng

– Đối với tổng thể các nguyên tố, lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron ( không tham gia vào các phản ứng hóa học ( trừ một số ít đk đặc biệt quan trọng ) .- khí hiếm : có 8 electron lớp ngoài cùng ( trừ he có 2 electron lớp ngoài cùng )- kim loại : 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng- phi kim : 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng- nguyên tử có 4 electron ngoài cùng hoàn toàn có thể là nguyên tử của nguyên tốkim loại hoặc phi kim .

b. bài tập

1. dạng 1:tìm nguyên tố và viết cấu hình electron của nguyên tử

– tìm z => tên nguyên tố, viết cấu hình electron .

vd:một nguyên tử x có số hiệu nguyên tử z =19. số lớp electron trong nguyên tử x là

a. 4 b. 5 c. 3 d. 6

z = 19 cấu hình electron là : 1 s22s22p63s23p64s1 có số lớp e là 4

2. dạng 2: viết cấu hình electron của ion – xác định tính chất của nguyên tố

a. từ cấu hình e của nguyên tử =>cấu hình e của ion tương ứng.

– cấu hình e của ion dương : bớt đi số e ở phân lớp ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó .- cấu hình e của ion âm : nhận thêm số e bằng đúng điện tích ion đó vào phân lớp ngoài cùng của ngtử .

b. dựa vào cấu hình e, xác định cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố.

– lớp ngoài cùng có 8 e làngtố khí hiếm .- lớp ngoài cùng có 1, 2, 3 e lànguyên tố sắt kẽm kim loại .

– lớp ngoài cùng có 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim

– lớp ngoài cùng có 4 e có thể là kim loại, hay phi kim.

vd1: cu2+ có cấu hình electron là

a. 1s22s22p63s23p63d94s2  b. 1s22s22p63s23p63d104s1  c. 1s22s22p63s23p63d9  d. 1s22s22p63s23p63d8

hướng dẫn: cấu hình e của cu:1s22s22p63s23p63d104s1cấu hình e của cu2+là:1s22s22p63s23p63d9

vd2:cấu trúc electron nào sau đây là của phi kim:

( 1 ). 1 s22s22p63s23p4. ( 4 ). [ ar ] 3 d54s1 .

(2). 1s22s22p63s23p63d24s2.                (5). [ne]3s23p3.

( 3 ). 1 s22s22p63s23p63d104s24p3. ( 6 ). [ ne ] 3 s23p64s2 .

a. (1), (2), (3).         b. (1), (3), (5).         c. (2), (3), (4).       d. (2), (4), (6).

hướng dẫn: cấu hình (1), (3), (5) là của phi kim.

video liên quan

source: https://giaima.vn
category: blog site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img